خداحافظی اژدها از دنیای فوتبال

خداحافظی اژدها از دنیای فوتبال گرت بیل، بهترین گلزن تاریخ ولز و 5 بار قهرمان…