صدرنشین سری‌آ به یک‌چهارم نهایی نرسید

صدرنشین سری‌آ به یک‌چهارم نهایی نرسید کوپا ایتالیا کرمونزه در کوپا ایتالیا 2-2 مقابل ناپولی…