کایل واکر: قرار نیست برای امباپه در زمین فرش قرمز پهن کنم

کایل واکر: قرار نیست برای امباپه در زمین فرش قرمز پهن کنم به گزارش مگ…