گلزنی مجید حسینی برای کایسری 

گلزنی مجید حسینی برای کایسری هفته نوزدهم سوپرلیگ ترکیه کایسری اسپور در هفته نوزدهم سوپرلیگ …