تمدید قرار داد با موریاسو

تمدید قرار داد با موریاسو با اعلام اتحادیه فوتبال ژاپن، قرارداد هاجیمه موریاسو سرمربی ۵۴…