صعود آسان اتلتی به دور بعدکوپا دل ری

صعود آسان اتلتی به دور بعدکوپا دل ری ضربه آلوارو موراتا در اوایل نیمه دوم…