علی دایی اسطوره فوتبال دعوت به جام جهانی را رد کرد

علی دایی اسطوره فوتبال دعوت به جام جهانی را رد کرد... علی دایی، اسطوره فوتبال ایران گفت…