آزاد شدن ۲۰ زندانی با کمک عزت اللهی

آزاد شدن ۲۰ زندانی با کمک عزت اللهی با کمک سعید عزت اللهی ۲۰ زندانی…