درآمد پیکه از سوپرکاپ بیشتر از بارسا و رئال

درآمد پیکه از سوپرکاپ بیشتر از بارسا و رئال جرارد پیکه از سوپرکاپ اسپانیا بیشتر…

جرارد پیکه قبل از خداحافظی در فهرست نهایی اسپانیا در جام جهانی بود

جرارد پیکه قبل از خداحافظی در فهرست نهایی اسپانیا در جام جهانی بود... لوئیس انریکه،…