صعود لیورپول به دور بعد با تک الیوت

صعود لیورپول به دور بعد با تک الیوت گل زودهنگام  الیوت از راه دور باعث…