شگفتی مراکش و خداحافظی نسل طلایی از جام

شگفتی مراکش و خداحافظی نسل طلایی از جام گروه F  کانادا 1-2 مراکش کرواسی 0-0…