صعود لهستان آرژانتین، تاریخ سازی مکزیک در روز آخر

صعود لهستان آرژانتین، تاریخ سازی مکزیک در روز آخر گروه C  لهستان 0-2  آرژانتین  عربستان…