صعود لهستان آرژانتین، تاریخ سازی مکزیک در روز آخر

صعود لهستان آرژانتین، تاریخ سازی مکزیک در روز آخر گروه C  لهستان 0-2  آرژانتین  عربستان…

عربستان اجازه رکورد شکنی به آرژانتین نداد

عربستان اجازه رکورد شکنی به آرژانتین نداد گروه C - آرژانتین 1-2 عربستان آرژانتین محبوب…