صعود سوئیس به همراه برزیل از گروه G

صعود سوئیس به همراه برزیل از گروه G گروه G کامرون 1-0 برزیل صربستان 2-3…

تساوی کامرون صربستان در یک بازی هیجان انگیز شش گل

تساوی کامرون صربستان در یک بازی هیجان انگیز شش گل گروه G - کامرون 3-3…