صعود سوئیس به همراه برزیل از گروه G

صعود سوئیس به همراه برزیل از گروه G گروه G کامرون 1-0 برزیل صربستان 2-3…