برد شیرین استرالیا با تک گل دوک

برد شیرین استرالیا با تک گل دوک گروه D  - تونس 0-1 استرالیا استرالیا برای…