خداحافظی تیمو ورنر با جام جهانی

خداحافظی تیمو ورنر با جام جهانی؛ ورنر به دلیل مصدومیت مچ پا جام جهانی را…