برد هال سیتی در حضور یک نیمه ای صیادمنش

برد هال سیتی در حضور یک نیمه ای صیادمنش هفته بیست و ششم چمپیونشیپ هال…

فرار هال سیتی از شسکت با گلزنی استوپینیان

فرار هال سیتی از شسکت با گلزنی استوپینیان  تک گل اسکار استوپینیان مانع از شکت…